Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie Nr 9 w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pm9.olsztyn.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-29
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-01
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
- na stronie nie ma aktualnej mapy strony lub wyszukiwarki,
- nie wszystkie materiały multimedialne posiadają tytuł wyjaśniający co jest przedstawione w materiale lub czego dotyczy,
- brak tekstów alternatywnych dla obrazków na stronie,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Stanisława Ejsymont , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 541 92 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Aby wejść do budynku należy pokonać 5 stopni (nie ma podjazdu) oraz drzwi pierwsze wejściowe otwierane ręcznie.

2. Osoby chcące wejść do przedszkola korzystają z domofonu znajdującego się po prawej stronie drzwi wejściowych i naciskając wybrany przycisk informują o potrzebie wejścia.

3. Budynek jest dwupoziomowy (parter i I piętro) – na I piętro prowadzą schody (brak jest windy), w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli

4. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

5. W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe i parking osiedlowy z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.

6. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.