Absolwent naszego przedszkola

  • jest twórczy o szerokich zainteresowaniach, różnorodnych talentach, wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,
  • posiada pełne kompetencje pod kątem dojrzałości szkolnej,
  • potrafi komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi, akceptuje siebie takim jaki jest,
  • wyraża swoje opinie, sądy,
  • zna swoje mocne strony, potrafi wykorzystać je w kreowaniu swojej osobowości, jest optymistą,
  • jest wrażliwy na piękno, tolerancyjny, asertywny,
  • umie korzystać ze środowiska naturalnego, z dóbr kultury,
  • służy pomocą i wsparciem w opiece nad młodszymi, słabszymi,
  • potrafi współpracować w zespole, w grupie,
  • potrafi zastosować, wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w różnych sytuacjach życiowych.