Statut

Załącznik
do Uchwały
Rady Pedagogicznej
Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Olsztynie


S T A T U T

P R Z E D S Z K O L A M I E J S K I E G O NR 9
W OLSZTYNIE


ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


1. Przedszkole Miejskie Nr 9 zwane dalej „przedszkolem” jest jednostką budżetową działającą na podstawie:


1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz 1240 z późn. zm.),
4) przepisów wykonawczych do ww. ustaw.


3. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Olsztyn.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator
Oświaty w Olsztynie.


§ 2


1. Przedszkole mieści się w Olsztynie przy ul. Panasa 12,
w budynku stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
2. Ustalona nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu: Przedszkole Miejskie Nr 9, 10-689 Olsztyn, ul. Panasa 12.

 


ROZDZIAŁ II


INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU


§ 3


1. Przedszkolem kieruje dyrektor przedszkola, który jest dyrektorem w rozumieniu
ustawy o systemie oświaty.
2. Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola
i rady pedagogicznej z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego i potrzeb rodziców.
3. Przedszkole pracuje od 1 września do 31 sierpnia z ustaloną przez organ prowadzący
przerwą wakacyjną, na wniosek dyrektora przedszkola.
4. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30 w dni robocze od poniedziałku
do piątku.
5. Czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz
ustalanie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Miasto Olsztyn regulują odrębne przepisy.


ROZDZIAŁ III


CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


§ 4


1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Celem przedszkola jest:


1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy
psychologiczno – pedagogicznej,
2) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości
przedszkola,
3) rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka,
4) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej,
5) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci
i przygotowaniu ich do podjęcia nauki szkolnej.


3. Wynikające z powyższych celów zadania, przedszkole realizuje w ramach
następujących obszarów edukacyjnych:


1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
i zdrowym środowisku,
2) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych
szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,
podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
4) rozbudzenie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej
i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
5) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni,
fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
6) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego
postępowania i zachowań prozdrowotnych.


4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby
oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb
środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,
a w szczególności:


1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2) zapewnia dzieciom poczucie akceptacji i bezpieczeństwa przez wszystkich
pracowników – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz przepisy przeciwpożarowe,
4) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami
specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.


§ 5

1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych:


1) zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa w przedszkolu,
2) przestrzeganie obowiązujących zasad w zakresie higieny podczas pobytu dziecka
w przedszkolu,
3) zapewnienie dzieciom stałej opieki ze strony pracownika pedagogicznego
w przedszkolu, a podczas wyjść poza budynek przedszkola – przez co najmniej
dwie osoby dorosłe,
4) dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców
(opiekunów) lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, która zapewni pełne
bezpieczeństwo (osobą upoważnioną do odebrania dziecka z przedszkola jest
osoba pełnoletnia),
5) wychowankowie przedszkola, za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni,
6) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie
(poza udzieleniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach) bez zgody
rodziców.


2. Dziecko do przedszkola powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez
rodziców (prawnych opiekunów) lub inną upoważnioną pisemnie osobę zapewniającą
dziecku bezpieczeństwo.
3. Przyprowadzone do przedszkola dziecko powinno być wprowadzone do sali i oddane
pod opiekę nauczycielowi. Nauczyciel od momentu przyjęcia dziecka od osoby
sprawującej nad nim opiekę, jest za nie odpowiedzialny aż do chwili ponownego
przekazania go rodzicom (prawnym opiekunom) lub osobie upoważnionej.

§ 6


1. W miarę możliwości przedszkole organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom oraz
nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
dzieci oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności
wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla dzieci.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:


1) rodzicami dziecka,
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym poradniami
specjalistycznymi,
3) innymi przedszkolami,
4) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.


6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest z inicjatywy:


1) rodziców dziecka,
2) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
3) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.


7. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom
w formie:


1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
2) porad i konsultacji.


8. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci
i nauczycielom w formie:


1) porad,
2) konsultacji,
3) warsztatów i szkoleń.


§ 7


1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególny oddział opiece dwóm nauczycielkom,
które na zmianę pracują z dziećmi tego oddziału.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, dydaktycznej
i opiekuńczej, dyrektor Przedszkola - w miarę możliwości - zapewnia, by
nauczycielki prowadziły swój oddział przez cały czas pobytu dziecka
w przedszkolu.


ROZDZIAŁ IV


ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE


§ 8


1. Organami przedszkola są:


1) dyrektor przedszkola,
2) rada pedagogiczna przedszkola,
3) rada rodziców.


2. W przedszkolu z inicjatywy dyrektora lub na wniosek rady rodziców, może być
utworzona rada przedszkola.
3. Rada pedagogiczna ustala, a rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności,
który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.


§ 9


Dyrektor
1. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza i z tego stanowiska odwołuje organ
prowadzący przedszkole.
2. Dyrektor przedszkola w szczególności:


1) kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
2) jest przewodniczącym rady pedagogicznej.
3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji
stanowiących,
5) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
6) dopuszcza programy do użytku w przedszkolu, oddziale po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej i rady rodziców,
7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola
zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę przedszkola,
8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,
10) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej przedszkola.


3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, decyduje w szczególności
w sprawach:


1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom przedszkola,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych
pracowników.


4. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą
pedagogiczną i radą rodziców.
5. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej przedszkola, nie rzadziej niż dwa razy
w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru
pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola.
6. Dyrektor przedszkola do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia radzie
pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
7. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który
przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego,
którego plan dotyczy.
8. Dyrektor przedszkola działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje
samodzielnie i jest odpowiedzialny za:


1) dydaktyczny, wychowawczy poziom przedszkola,
2) realizację zadań wynikających z uchwał rady pedagogicznej, przepisów
szczególnych oraz realizację zarządzeń organu nadzoru pedagogicznego i organu
prowadzącego przedszkole,
3) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu
zawodowym.


§ 10

1. W przedszkolu nie tworzy się stanowiska wicedyrektora.
2. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.


§ 11


Rada pedagogiczna
1. Rada pedagogiczna przedszkola jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej przedszkola wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w przedszkolu.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym także
osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady
pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których
celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:


1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3) uchwalenie statutu przedszkola i jego zmiany,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków.


6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:


1) organizację pracy przedszkola,
2) projekt planu finansowego przedszkola,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych
wyróżnień,
4) program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku w przedszkolu,
5) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
8. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu przedszkola.
9. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego
przedszkole o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
10. W przypadku określonym w ust.9 organ prowadzący przedszkole zobowiązany jest
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę
pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami
prawa o czym niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący i sprawujący nadzór
pedagogiczny.
12. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być
sprzeczny ze statutem przedszkola i ustawą o systemie oświaty. Zebrania rady
pedagogicznej są protokołowane.
13. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu
rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste dziecka lub ich rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
14. Rada pedagogiczna wykonuje zadania rady przedszkola, jeśli rada przedszkola nie
została powołana.


§ 12

Rada rodziców
1. Rada rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do
przedszkola.
2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. Celem i zadaniem rady rodziców jest w szczególności:


1) uczestniczenie w bieżącym programowaniu pracy przedszkola,
2) pomoc w organizacji poprawy warunków pracy przedszkola,
3) uczestniczenie w realizacji programu wychowania przedszkolnego w przedszkolu
oraz zadań opiekuńczych przedszkola,
4) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności przedszkola,
pochodzących z dobrowolnych składek rodziców, a także ustalania zasad
wydatkowania tych funduszy.


4. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej, dyrektora przedszkola,
organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być
sprzeczny ze statutem i ustawą o systemie oświaty.


§ 13


Rada przedszkola
1. W przedszkolu może działać rada przedszkola.
2. Powstanie rady przedszkola organizuje dyrektor przedszkola z własnej inicjatywy
lub na wniosek rady rodziców.
3. W skład rady przedszkola wchodzą w równej liczbie:


1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,
2) rodzice wybrani przez ogół rodziców.


4. Rada przedszkola powinna liczyć co najmniej 6 osób.
5. Kadencja rady przedszkola trwa trzy lata.
6. Rada przedszkola działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu swojej
działalności, który nie może być sprzeczny z ustawą o systemie oświaty oraz
niniejszym statutem.
7. W przypadku nie powołania w przedszkolu rady przedszkola, zadania rady
przedszkola wykonuje rada pedagogiczna.


§ 14


1. Organy przedszkola mają prawo do swobodnego działania i podejmowania uchwał
w ramach swoich kompetencji.
2. Organy współpracują ze sobą na zasadzie wymiany informacji, opiniowania
i wnioskowania w sprawach dotyczących organizacji pracy przedszkola.
3. Wymiana informacji między organami odbywa się na zebraniu ogólnym rodziców.
4. Organy przedszkola, sytuacje konfliktowe rozwiązują wewnątrz placówki.
5. W sprawach spornych, sytuacjach konfliktowych organy przedszkola dążą do
polubownego ich rozstrzygnięcia wypracowując wspólne stanowisko w drodze
dyskusji i uzgodnień.
6. Sprawy sporne między organami rozstrzygane są na wspólnym zebraniu
zainteresowanych, zwołanym przez dyrektora na pisemny wniosek jednej ze stron.
7. W przypadku braku porozumienia w określonej sprawie dyrektor przedszkola lub
przedstawiciel danego organu ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do
organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z podziałem
kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty.


ROZDZIAŁ V


ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


§ 15


1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.
2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
3. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:


1) liczbę oddziałów i czas ich pracy,
2) liczbę pracowników pedagogicznych i nie będących nauczycielami, w tym
zajmujących stanowisk kierowniczych,
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący przedszkole.


§ 16


1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci
zgrupowanych według zbliżonego wieku.
2. Przedszkole jest dwuoddziałowe.
3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.


§ 17


1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest
w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz na podstawie
programów wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczycieli
i dopuszczonych do użytku przez dyrektora.
2. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany
samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również
zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program
opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
3. Program wychowania przedszkolnego zaproponowany przez nauczyciela
(nauczycieli) może zostać dopuszczony do użytku w przedszkolu, jeżeli spełnia
kryteria określone w odrębnych przepisach, w tym jest zgodny z podstawą
programową wychowania przedszkolnego.
4. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w przedszkolu dyrektor,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
5. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku
w przedszkolu, dyrektor może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub
dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy
w przedszkolu.
6. Dopuszczone przez dyrektora programy tworzą przedszkolny zestaw programów na
dany rok szkolny.
7. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.


§ 18


1. W przedszkolu może być utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.
2. Wczesne wspomaganie dziecka prowadzone jest bezpośrednio z dzieckiem i jego
rodziną od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
3. Warunki i zasady organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają
odrębne przepisy.


§ 19


1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone
zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
2. W ramach zajęć dodatkowych na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) organizuje się naukę religii.

3. Z dziećmi 5-6-letnimi prowadzone są zajęcia logopedyczne.
4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć
umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, nauki tańca itp. powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat około 30 minut.


4. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza czasem przeznaczonym na realizację
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.


§ 20


1. Czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
wynosi 5 godzin dziennie.
2. Godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki realizowane są w godzinach
od 7:00 do 12:00.
3. Zajęcia wykraczające poza czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki są odpłatne w kwocie ustalonej przez organ prowadzący.
4. Rodzaje świadczonych zajęć, o których mowa w ust.3, szczegółowe zasady
odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz zasady zwrotów za czas
nieobecności dziecka w przedszkolu określa uchwała Rady Miasta Olsztyna.
5. Dyrektor przedszkola zawiera z rodzicami (prawnymi opiekunami) umowy
cywilnoprawne , w których określona jest:


1) liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na
realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
2) zakres świadczeń,
3) zasady pobierania miesięcznych opłat.


6. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii w każdej z grup
wiekowych.
7. Przedszkole zapewnia wychowankom wyżywienie.
8. Wysokość stawki żywieniowej, która równa się wysokości aktualnych kosztów
surowca zużytego do przyrządzania posiłków ustala dyrektor przedszkola
w porozumieniu z Prezydentem Olsztyna.
9. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez dwa kolejne dni dokonuje
się zwrotu opłat za wyżywienie.
10. Zwrot opłat, o których mowa w ust.9 następuje w formie odpisu od należności za
korzystanie z wyżywienia w następnym miesiącu.
11. Terminy wnoszenia opłat ustalane są przez dyrektora przedszkola na pierwszym
zebraniu z rodzicami. Za nieterminowe uiszczanie opłat, za każdy dzień zwłoki
naliczane są odsetki ustawowe.
12. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej są
uprawnieni do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy
i w okresie prowadzenia żywienia w przedszkolu. Pracownikowi nie korzystającemu
z wyżywienia, w tym także z powodu nieobecności w pracy, nie przysługuje
ekwiwalent pieniężny z tego tytułu.
13. Nauczyciel spożywający posiłki wraz z dziećmi w ramach wykonywanych
obowiązków opiekuńczo-wychowawczych jest uprawniony do korzystania
z wyżywienia za odpłatnością skalkulowaną w wysokości kosztu zakupu surowca
zużytego do przyrządzania posiłku.
14. Pozostali pracownicy przedszkola korzystający z wyżywienia ponoszą odpłatność
skalkulowaną w wysokości kosztu zakupu surowca zużytego do przyrządzania
posiłku oraz ustalonego przez dyrektora przedszkola ryczałtu na koszty
administracyjno-rzeczowe.


§ 21


1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia, higieny i oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
2. Czas pracy poszczególnych oddziałów określa arkusz organizacji pracy przedszkola.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad
oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem
potrzeb i zainteresowań dzieci.


§ 22


1. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:


1) dwie sale dydaktyczne z niezbędnym wyposażeniem,
2) szatnie dla dzieci,
3) pomieszczenia administracyjne i socjalne,
4) łazienki z umywalkami, przystosowane do wzrostu dzieci,
5) kuchnię z zapleczem gospodarczym.


2. Dzieci mają możliwość korzystania z ogrodu przedszkolnego.


§ 23


Przedszkole w celu podnoszenia poziomu oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych
współpracuje z:

1) poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
2) szkołą,
3) placówkami kulturalno – oświatowymi,
4) z zakładami pracy w najbliższym środowisku.


§ 24


1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności.
2. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:


1) dzieci sześcio i pięcioletnie,
2) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec
których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź
całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na
podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach
zastępczych,
3) dzieci obojga rodziców pracujących.
3. Rekrutacja do przedszkola. odbywa się w formie elektronicznej i terminie
określonym przez organ prowadzący.


4. Szczegółowe zasady rekrutacji elektronicznej na dany rok szkolny dostępne są
w „Informatorze dla rodziców” zamieszczonym na stronie
http://www.nabor.pcss.pl/olsztyn uaktualnianym co roku, z zastrzeżeniem ust.5.
5. Rekrutacja dzieci do przedszkola w trakcie roku 2013/2014 odbędzie się na
podstawie kart zgłoszeń złożonych w przedszkolu.


§ 25


1. Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą być przyjęte do przedszkola na
warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
2. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po dostarczeniu przez
rodziców (prawnych opiekunów) opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.


ROZDZIAŁ VI


WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA


§ 26


1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do
przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie
dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 10 lat.
5. Przyjęcie do przedszkola dziecka siedmioletniego i starszego odbywa się na
podstawie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego wydanej przez dyrektora
szkoły podstawowej w obwodzie, której mieszka dziecko.


§ 27


1. Przedszkole zapewnia dziecku prawo do:


1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktycznego
i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
3) akceptacji jego osoby,
4) poszanowania jego godności osobistej,
5) poszanowania własności,
6) opieki i ochrony,
7) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź
psychicznej,
8) partnerskiej rozmowy z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich uczuć i myśli,
9) spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,
10) indywidualnego tempa rozwoju,
11) badania i eksperymentowania,
12) zabawy i towarzyszy zabawy.


2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:


1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej,
2) przestrzegania ustalonych zasad panujących w grupie,
3) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia
społecznego,
4) szanowania wspólnej własności,
5) wywiązywania się z przydzielonych zadań,
6) sprzątania po zabawie.


§ 28


Dyrektor może skreślić wychowanka z listy dzieci przyjętych do przedszkola na
podstawie uchwały rady pedagogicznej - po uprzednim pisemnym powiadomieniu
rodziców - w przypadku:


1) gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci
znajdujących się z nim w grupie,
2) nie uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przez okres 2 miesięcy, po
uprzednim zawiadomieniu rodzica (prawnego opiekuna) na piśmie
i bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu zapłaty,
3) nieobecności dziecka trwającej dłużej niż dwa tygodnie i niezgłoszenie tego faktu
do przedszkola,
4) nieprzestrzegania przez rodziców (prawnych opiekunów) postanowień
niniejszego statutu.


ROZDZIAŁ VII


RODZICE


§ 29


Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:


1) przestrzeganie niniejszego statutu ,
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej,
4) uczestniczenia w życiu przedszkola,
5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola zapewniając dziecku pełne
bezpieczeństwo,
6) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
7) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne
zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
8) podanie aktualnego adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego,
9) pisemne powiadomienie dyrektora o rezygnacji z miejsca w przedszkolu.


§ 30


1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą
w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi
jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:


1) zapoznania się z programem wychowawczo-dydaktycznym oraz zadaniami
wynikającymi z planu pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka:
a) każdorazowo na życzenie,
b) z inicjatywy nauczyciela,
3) korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie: porad,
konsultacji, warsztatów oraz zajęć psychoedukacyjnych i wskazówek od
nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznaniu przyczyn trudności
wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
4) do właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktycznego
i opiekuńczego swoim dzieciom, uwzględniającego ich prawa i obowiązki,
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków
z obserwacji pracy przedszkola,
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi
prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoich
przedstawicieli,
7) w sprawach spornych rodzice mają prawo odwoływać się do dyrektora
przedszkola, a następnie do organu prowadzącego przedszkole lub organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.


3. W celu zapewnienia wymiany informacji i dyskusji na tematy wychowawcze
organizowane są w przedszkolu spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) na
wniosek nauczycieli lub rodziców (prawnych opiekunów). Spotkania te
organizowane są zgodnie z planem współpracy z rodzicami na dany rok szkolny.
4. Formy współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami):


1) zebrania ogólne – co najmniej raz w roku,
2) zebrania grupowe – co najmniej dwa razy w roku,
3) konsultacje i rozmowy indywidualne – według potrzeb,
4) zajęcia warsztatowe – dwa razy w roku,
5) spotkania okolicznościowe według kalendarza imprez,
6) dni otwarte, zajęcia otwarte,
7) wspólne wycieczki,
8) zbieranie informacji (rozmowy, ankiety, kwestionariusze, wywiady).


ROZDZIAŁ VIII


NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


§ 31


1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem
pedagogicznym oraz pracownicy nie będący nauczycielami.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których
mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
3. Zadania pracowników przedszkola określają zakresy czynności przygotowane przez
dyrektora.
4. Pracownicy wykorzystują urlop wypoczynkowy w okresie trwania przerwy w pracy
przedszkola w terminie uzgodnionym z dyrektorem .


§ 32


Nauczyciele
1. Nauczyciel przedszkola w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych kieruje się dobrem dziecka. Szanuje jego godność i respektuje jego
prawa.
2. Do zakresu zadań nauczyciela w szczególności należy:


1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu
wychowanków z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej
zgodnie z wybranymi programami, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
3) opracowywanie miesięcznych planów pracy wychowawczo-dydaktycznej, które
zawierają:
a) zadania programowe,
b) cele szczegółowe,
c) tematykę kompleksową realizowaną poprzez różnorodne formy i metody
aktywizujące,
4) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik zajęć przedszkola)
zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. wpisywanie codziennego przebiegu
pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami, potwierdzanie go
podpisem,
5) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
6) prowadzenie diagnozy pedagogicznej dzieci w wieku 5 i 6 lat,
7) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
8) współpraca z innymi nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu
oraz innymi osobami świadczącymi pomoc na rzecz dziecka,
9) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną
tj. korzystanie z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej w formie porad,
konsultacji, warsztatów, szkoleniowych rad pedagogicznych, zasięgania opinii,
10)współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do
znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania rzetelnych
informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju:
a) utrzymywanie kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu
poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c) przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji z realizacji
zadań dydaktycznych na tablicach grupowych,
11) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich
kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach
doskonalenia zawodowego,
12) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska
o estetykę pomieszczeń,
13) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym,
wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,
15)wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających
z bieżącej działalności.


3. Nauczyciel nie ma prawa pozostawić dzieci bez opieki osób dorosłych zatrudnionych
w przedszkolu.
4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze
strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych
i naukowych.
5. Nauczyciel prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 33


Pracownicy nie będący nauczycielami
1. Do podstawowych obowiązków pracowników nie będących nauczycielami należy:


1) zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej,
utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
2) przestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy i wykorzystanie go
w sposób jak najbardziej efektywny,
3) dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym
celu inicjatywy,
4) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku,
5) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych,
6) odpowiedzialność materialna za powierzony jego pieczy majątek,
7) czynny udział w naradach i szkoleniach organizowanych na terenie placówki,
8) przestrzeganie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu,
9) poddawanie się okresowym badaniom lekarskim,
10)wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola.


2. Zakres podstawowych czynności, po zapoznaniu się i podpisaniu przez pracownika,
dyrektor przedszkola umieszcza w teczce akt osobowych.


ROZDZIAŁ IX


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 34


1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności
przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników nie będących nauczycielami.
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne
przepisy.
4. Statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym.